داؤد جو سارو يارد جو شعر سان گڏ دائود


14 613 رڱيل