နန်းနှင့်အတူ Sterling ငွေချိုင်ဆွဲပြား


2 431 ပွတ်။


လက်ဘက်ရည် - это жизнь и это числовой эквивалент 18.