အနောက်တိုင်းက Wall စတိုင် plaque အပေါ် Sterling ငွေချိုင်လည်ဆွဲ


2 917 ပွတ်။