ယုဒခြင်္သေ့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မင်း၏ Silver Star


14 613 ပွတ်။