ယုဒခြင်္သေ့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မင်း၏ Silver Star


16 075 ပွတ်။