ഡേവിഡ് നെക്ലസ് സിൽവർ, സിർകോണിയ ഇൻറർലോക്ക് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാർ