ಡೇವಿಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಜಿರ್ಕೊನಿಯಾ ಇಂಟರ್ಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್


4 586 ರೂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು.