الگوهای نقره ای بافته شده با گردنبند شیشه ای


9 169 مالش.


حتی در نگاه اول، این آویز به وضوح یک مورد برجسته است. نه تنها نقره ای به یک شکل گرد و خاک جذاب تبدیل شده است، بلکه نقرهای آبی از شیشه رومی کاملا به تصویر می آید. الگوهای پیچیده بافته شده که یک لبه نازک را برای هماهنگ کننده این مورد تشکیل می دهند، یک قاب نقره ای دارند. پرده شیشه ای رومی، مرکز بی نظیر آویز است که زیبایی با یک بند نقر ظریف به پایان رسیده است.

علاوه بر زیبایی زیباییشناختی این محصول، معنای تاریخی این آویز نیز وجود دارد. این قطعه شیشه ای رومی که در اسرائیل یافت شده است بیش از دو هزار سال است. این احتمالا احتمالا سریع توسعه رومی در تولید انبوه شیشه بود. بنابراین، این آویز نه تنها یک عنصر نفیس در حق خود، بلکه یک قطعه تاریخ است.