ستاره نقره ای آویز دیواری با شیشه رومی


6 305 مالش.


پیدا کردن قطعه کامل که کاملا با تمام لباسها کاملا منطبق است نادر است. این ستاره ای متفکر ظریف از دیوید و آویز رنگی شیشه ای رومی دقیقا همان چیزی است که شما دنبال آن هستید. این یک گردنبند مخصوص است که ترکیبی از نماد محبوب یهودیت، همراه با خرابه های شیشه ای باقی مانده از امپراتوری روم است.
وزن کل 5.07 گرم