ستاره دیوید Menorah ستاره


15 518 مالش.


دو تن از شخصیت های قدرتمند یهودیت، Menorah و در یک آویز این قطعه منحصر به فرد نقره را ایجاد می کنند. اضافه شده به این سایه های دوئت در حال حاضر قدرتمند هستند قطعات زیبا که پس زمینه را بر روی آویز تشکیل می دهند. منوره در مرکز آویز است و توسط ستاره داوود احاطه شده است. به نظر می رسد که Menorah روی ستاره داوود نگه داشته است. مثلث یک ستاره صاف است، در حالی که مثلث دیگر از نظر مدرن مسدود شده است. شیشه رومی معتبر است و از کاوش های باستان شناسی در سرزمین مقدس و جزایر محافظت شده از عروق و زگیل ها از دوره رومی می آید.