گردنبند نقره ای هامس با شیشه مثلث روم


6 533 مالش.


این یک تاریخ غنی است. هامسا پنج یا پنج انگشت روی دست شماست. این امر در خاورمیانه و شمال آفریقا برای محافظت از چشم بد، نعمت و قدرت و آرزوی موفقیت است. Amulets دست هامسا به یهودیت از فرهنگ اسلامی آمد، جایی که آن را در میان یهودیان Sephardic محبوب شد. هامسا یک طلسم محبوب در جواهرات اسرائیل تبدیل شده است. شیشه رومی به امپراتوری روم می رسد، زمانی که رومیان فلزات مختلف را به رنگ های مختلف اضافه کردند. پس از پایان امپراطوری شیشه، مادر طبیعت تا زمانی که اکتشافات 70 در آن قرار دارد، باقی مانده است. رنگ شیشه رومی فقط نفس گیر است، که این آویز یک قطعه عالی است.