حلقه نقره ای و گرد رومی شیشه ای تزئین شده


24 329 مالش.


آیا تا به حال کشف کرده اید که یک مورد که شما فقط می توانید ساعت ها و زمان ها را از کنده ها تماشا کنید؟ شیشه رومی در مرکز این حلقه نمونه ای عالی از چنین حادثه ای است. ساخت این آیتم فوق العاده است، و تلاش های سخت گیرانه برای دومین بار مهم است.
تاریخچه بخش مهمی از ملت یهود است. بدون دانستن میراث گذشته ما، چگونه می توانیم بهتر از آینده خود آماده شویم.
کسانی که از تاریخ یاد نمی گیرند، محکوم به تکرار آن هستند. مواد مورد استفاده در این روز بیش از 2000 سال پیش، بخش مرکزی هویت ما به عنوان ملت یهودیان است. هنگامی که شما این حلقه را به عنوان یک هدیه می دهید، بیش از یک حلقه را به شما میدهید، با گذشته ارتباط برقرار میکنید، راهی برای دریافت کننده برای یادگیری و بهتر از خودتان. جواهرات اسرائیلی کار هنری است، این کار فراتر از مقایسه است.