آویز گلوله ارتش اسرائیل تزئین شده توسط Insignia IDF


2 083 مالش.


لطفا توجه داشته باشید: گردنبند گلوله را می توان در costoms متوقف و به مقصد آن تحویل نمی شود. کاتالوگ برهنه اسراییل مسئول نیست و بازنگری نمی کند و اگر گلوله متوقف شده و تحویل داده نشود جبران نمی شود

این گلوله های کالیبره عالی 223 از بدن برنجی و پوشش محافظ مس ساخته شده است. گلوله IDF واقعی را به عنوان گردنبند و یا به عنوان یک جواهر در هر کجا بپوشانید. حمایت خود را از اسرائیل نشان دهید

این کاملا بی خطر و بدون پودر است. گلوله یک محصول اسرائیلی واقعی است که کامل می شود. این هدیه منحصر به فرد اسرائیل با زنجیر توپ مسی مطابق است. گلوله با آرم IDF تزئین شده است.