نام عبری بر روی صفحه قلب طلایی


6 879 مالش.


سفارش طلا با نام شما و زنجیر طلا طلا اندود شده است. این قطعه دست ساز در Jerusalem است.

لطفا توجه داشته باشید که نام شخصی گردنبند را می توان تنها اگر ما یک اشتباه یا یک مورد معیوب را انجام دهیم.