طلا پوشیده شده شیما Yisrael در Swarovski نانو جواهر


13 099 مالش.


این یک قطعه است که شما را از یک نسل به نسل می اندازد. دو نماد قدرتمند یهودیت بر روی یک، در یک قاب بازی یک نفره طلایی مخصوص قرار می گیرند، تقریبا به نظر می رسد که او در حال نگه داشتن یا آغوش کریستال شام و ستاره دیوید در وسط نوشته شده است. شیشه بزرگ کننده کمک می کند تا کتیبه نانو را مشاهده کنید، کتیبه شخصی خود را در نزدیکی قلب نگه دارید.