یک چشم انداز جامد رومی شیشه ای آویز


8 061 مالش.


برخی از موارد فقط می گویند که این به دلیل طراحی آنهاست و این یکی از آنهاست. این فقط یک قطعه از شیشه رومی است، آویز که برای خود صحبت می کند. عینک های جلا و ساخته شده برای ظاهر مروارید معتبر. در واقع، نقره ای نقره ای درخشان، هوا را جذاب می کند. شما می توانید مطمئن باشید که این آویز برای هر لباس رسمی به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

این عمدتا به دلیل اهمیت تاریخی این قطعه زیبا است. بیش از 2000 ساله، این شیشه در اسرائیل یافت شد و بقایای امپراتوری روم است. رومی ها موفق به توسعه انواع روش های تولید جدید منجر به تولید انبوه شیشه شدند. این آویز زیبا یادآور شیک و تاریخی این توسعه است.