14K طلا ده فرمان Ring Ring Menorah


270 677 مالش.


ده فرمان برای یهودیت مرکزی است. این یک پیمان بین Gd و یهودیان است. فرشتگان بین انسان و خدا و شخص و فرد وجود دارند. به ما گفته شده است که بر اساس آنها زندگی کنیم. این قابل توجه 14k حلقه طلا با دو شیر یوحه نگه می دارد این دستورات نشان می دهد دو نمادهای بسیار مشهور یهودیت همراه با در هر طرف حلقه دو طلای زیبا Menor
ده فرمان برای یهودیت مرکزی است. این یک پیمان بین Gd و یهودیان است. فرشتگان بین انسان و خدا و شخص و فرد وجود دارند. به ما گفته شده است که بر اساس آنها زندگی کنیم. این قابل توجه 14k حلقه طلا با دو شیر یوحه نگه می دارد این دستورات نشان می دهد دو نمادهای بسیار مشهور یهودیت همراه با در هر طرف حلقه دو طلای زیبا Menor